Leer ontdekken

Leerlingen

Instroom vier-jarigen

We zouden graag alle leerlingen die aangemeld worden plaatsen op onze school. Het is helaas niet mogelijk om alle ingeschreven kinderen op Obs Atlantis een plaats te bieden en daarom zijn wij genoodzaakt een wachtlijst in te stellen. In februari/maart van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd welke ouders van kinderen die een plaats hebben daadwerkelijk hun kind naar Obs Atlantis willen laten gaan. Op basis hiervan reageren wij naar ouders van kinderen die op de wachtlijst staan. Vervolgens wordt een plaatsingslijst opgesteld en wordt dit gecommuniceerd naar alle betrokken ouders. Wij begrijpen dat u graag wilt weten of wij u plek voor uw kind kunnen bieden. Toch verzoeken wij u vriendelijk om te wachten tot in mei, voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kindje 4 jaar wordt. In deze maand zijn deze gegevens bij ons bekend en brengen wij u op de hoogte.

 

Overstappen van een andere basisschool naar Atlantis? Wilt u meer informatie hebben over onze school, sfeer proeven, dan bent u van harte welkom op onze informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten starten om 9.30 uur met een presentatie over Atlantis en worden afgesloten met een rondleiding door de school. In totaal duurt dit ongeveer 1,5 uur.
In uitzonderlijke gevallen kunt u een aparte afspraak maken voor een rondleiding. In verband met de vele aanmeldingen en verzoeken die wij ontvangen is het voor ons helaas niet mogelijk om individuele rondleidingen te geven aan ouders van kinderen die op de wachtlijst staan/komen.

Overstappen van een andere basisschool

Bij aanmelding van leerlingen voor de groepen 2 t/m 8 geldt ook de Zorgplicht. Ouders zijn verplicht bijzonderheden van hun kind te melden bij aanmelding. De school kan een leerling niet zonder opgaaf van reden weigeren op basis van deze bijzonderheden. Van ouders die aanmelden op Atlantis wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van openbaar onderwijs respecteren en dat zij de uitgangspunten van de 7 gewoonten onderschrijven en willen uitdragen naar hun kind. Voorwaarde voor aanmelding op Atlantis is dat de directie van de school die u wilt verlaten, op de hoogte is van de overstap. Beide directeuren van de scholen hebben overleg over een eventuele overstap. Wanneer een school in de ogen van ouders onvoldoende haar zorgplicht uitoefent is het van belang dat ouders hierover eerst in gesprek gaan met de betreffende school. Op Atlantis worden kinderen pas ingeschreven wanneer alle betrokken partijen overeenstemming hebben bereikt dat een overstap zowel het belang dient van de leerling als wel niet belemmerend werkt voor de nieuwe groep of de nieuwe leerkracht. De intern begeleider van Atlantis zal na aanmelding informeren bij de school van herkomst, naar de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling. Op basis van deze informatie en de informatie van de ouders wordt beoordeeld of het in het belang van de leerling is en of er geen belemmerende factoren voor de groep of de leerkracht ontstaan bij een overstap. Uiterlijk 6 weken na aanmelding, ontvangen ouders een terugkoppeling van de school of zij de leerling kan inschrijven. Mocht een leerling niet worden ingeschreven, dan licht de school hiervan de reden toe en zal zij terugverwijzen naar de school waar de leerling staat ingeschreven. In Amersfoort geldt hierbij tevens dat stads breed is afgesproken dat gedurende een lopend schooljaar geen leerlingen van school wisselen, tenzij hier dringende redenen voor zijn aan te voeren en beide directies akkoord.

Redenen waarbij een leerling niet wordt toegelaten (ingeschreven):

1. De groep waarvoor wordt aangemeld is fysiek “vol”, we hanteren hierbij maximaal 30 leerlingen per groep.

2. De ouders zijn niet bereid tot het geven van volledige relevante informatie over de leerling.

3. De veiligheid of de voorwaarden voor een constructief leerklimaat in de groep, kan bij plaatsing van deze leerling, niet worden gegarandeerd.

4. De leerkracht heeft onvoldoende mogelijkheden om af te stemmen op deze leerling in de groep.

5. Er kan voor deze leerling onvoldoende extra ondersteuning worden gerealiseerd in of buiten de groep. (Onder extra ondersteuning wordt verstaan: dié ondersteuning die buiten het zorgprofiel van de eigen school valt, of ondersteuning via een arrangement van het samenwerkingsverband of wanneer er een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO is).

Nieuw op school

Elke nieuwe leerling die instroomt in een groep 2 tot en met 8, krijgt een maatje in de groep, die hem of haar snel wegwijs maakt en een eerste vriendschap biedt. Er wordt gewerkt met een dag- of weekoverzicht en weektaken waardoor een nieuwe leerling snel overzicht heeft wat er in de groep gedaan wordt. Van elke nieuwe leerling wordt bij de overstap van een andere school, op basis van het onderwijskundig rapport, bekeken waar de leerling is in de methode of leerlijn. Binnen het groepsplan wordt de leerling ingedeeld op een niveau, waardoor zo goed mogelijk wordt aangesloten bij wat de leerling al kan en weet qua leerstof. Binnen de beschikbare leertijd helpen we kinderen om hiaten in de leerstof op te vullen met extra oefeningen, bijvoorbeeld met behulp van de computer of een “leermaatje”. Soms geven we extra oefenstof mee om thuis te maken. Op deze manier wordt de overstap van een andere school naar Atlantis voor een leerling een stuk prettiger en voelt hij of zij zich snel “thuis” op onze school!

Doorstroom naar het voortgezet onderwijs

Kinderen die in de bovenbouw op onze school komen gaan zich al snel oriënteren op het vervolgonderwijs. Atlantis biedt ouders daarvoor in groep 8 uitgebreid informatie en inzicht aan in de procedure van overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit doet de school door met ouders in gesprek te gaan over hun verwachtingen, door vroegtijdig informatie te geven over de vormen en mogelijkheden van het vervolgonderwijs in Amersfoort. Bij het traject van advisering tot de overgang betrekken wij zowel de ouders als de leerling zelf! Dit past bij de uitgangspunten van onze school waarbij wij kinderen uitnodigen na te denken over hun toekomst en met hen te bespreken hoe zij hun toekomstplannen willen realiseren!