Leer ontdekken

Onderwijs

Op Atlantis staat een uitdagende leeromgeving centraal. Daarmee stimuleert de school elk kind zich te ontplooien. Kinderen ontwikkelen zich allemaal anders, hebben verschillende talenten en leerstijlen. Door het aanbieden van een breed lesaanbod en diverse werkvormen zet de school haar beste beentje voor om aan te sluiten bij deze verschillen.

Atlantis heeft een gecombineerd schoolconcept dat een stevige basis legt op gebied van lezen, taal en rekenen, door gebruik van moderne methodes.

Een belangrijk deel van het onderwijs op Atlantis is dat kinderen leren initiatief te nemen en (mede)eigenaar zijn van hun leerproces. Deze ontwikkelingen houden zij bij in hun portfolio en bespreken dat in de gesprekkencyclus met leerkracht en ouders. Thematisch onderwijs met de 7 gewoonten (leiderschap)

Thematisch onderwijs met de 7 gewoonten

Vanuit de 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey werken wij aan balans tussen hoofd-hart-handen en “zijn”. Het programma “The Leader in Me” is hiervoor het uitgangspunt. Elk schooljaar organiseert de school 3 leiderschapsweken, waarin de 7 gewoonten centraal staan in alle groepen, tijdens de reguliere lessen en bij het werken aan een thema. In april 2016 heeft Atlantis als eerste school in Europa het predicaat Lighthouseschool verworven. Een internationale delegatie heeft de school bezocht en op 144 indicatoren gescoord. Met de certificering heeft de school een hoog niveau bereikt van het toepassen van de 7 gewoonten binnen het onderwijs. Atlantis gebruikt de 7 gewoonten om leerlingen goed voor te bereiden op de uitdagingen binnen de huidige, complexe maatschappij.

Het pedagogisch klimaat van de school
De uitgangspunten van het openbaar onderwijs zijn natuurlijk al bepalend voor ons pedagogisch klimaat. Centraal in ons onderwijs in Nederland staan de begrippen: relatie, competentie en autonomie. Dat betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen ons bewust zijn van het belang van evenwicht tussen:
–          de behoefte van elk kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen.
–          de behoefte van een kind om zich ‘competent’ te voelen: ”ik kan het!”

–          de behoefte aan autonomie: “ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken”.

De 7 gewoonten van Stephen R. Covey sluiten naadloos aan bij de hierboven beschreven begrippen. Bovendien bieden de 7 gewoonten leerlingen een degelijke basis voor 21e eeuwse vaardigheden. Met de 7 gewoonten ontwikkelen kinderen zowel het hoofd, het hart en de handen.

Het pedagogisch klimaat op onze school ontwikkelen wij vanuit het werken met een groep. Aan het begin van het schooljaar werken we bewust vanuit gewoonte 1,2 en 3 naar een groepsmissie. Wat voor een groep willen wij zijn en hoe gaan we met elkaar om. In alle groepen worden groepsregels bedacht waaraan kinderen zich willen houden. Ook worden kinderen bewust gemaakt van het feit dat regels nodig zijn om met elkaar zaken goed te organiseren. In de leerlijn 7 gewoonten is vastgelegd wat kinderen, passend bij hun ontwikkelingsfase kunnen leren in het omgaan met zichzelf en met elkaar. In alle groepen van Atlantis geldt daarnaast het respectprotocol om er voor te zorgen dat structureel pesten kan worden uitgebannen. Twee keer per jaar meten we de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met een signaleringsinstrument (SCOL). Wanneer leerlingen in de bovenbouw voorbeeldgedrag van de 7 gewoonten laten zien ontvangen ze daarvoor een oorkonde.

Diepzeebeleid

In onze school zijn veel leerlingen die extra uitdaging aankunnen en vaak eerder klaar zijn met het basisaanbod van de groep. Naast de basisleerlijn in de groep krijgen zij op taal en rekenen extra uitdagend materiaal aangeboden op hun weektaak, waaraan zij binnen de groep kunnen werken. Daarnaast hanteren wij een aanbod naast de groepen waar kinderen 1 keer per week een thematisch werken volgens het “Diepzee programma”. Kinderen die aan dit programma deelnemen zijn vooraf gescreend op voorkennis en vaardigheden die nodig zijn om aan het programma te mogen deelnemen. Tevens kunnen de kinderen, bij voldoende begeleidende ouders, deelnemen aan een speciaal ontwikkeld programma buiten de groep. Dit betreft een lesaanbod van onder andere Acadin.

Kleuters

Bewust kiezen wij er voor om kleuters in gecombineerde groepen 1-2 onderwijs te geven. Jonge kinderen leren van het voorbeeld van oudere kinderen en oudere kinderen krijgen zelfvertrouwen doordat zij anderen helpen en merken dat zij al veel geleerd hebben. Ook bij kleuters brengen wij verschil aan tussen aanbod-en leren op basis van leervragen. Kleuters ontwikkelen zich door spel en spelen. Vanuit de leerlijn “Kleuterplein” bieden wij thematische activiteiten aan die de basis leggen voor taal-spelling, lezen en rekenen. Gedurende het jaar bekijken wij, met behulp van een signaleringsinstrument, of kinderen zich evenwichtig ontwikkelen in de kleuterperiode.
Bij het thematisch werken ligt in een kleutergroep het accent op het inrichten van een rijke leeromgeving om zodoende kinderen ontwikkelmogelijkheden te bieden binnen een breed aanbod van spellen, levensecht materiaal, mooie prentenboeken, thematafel, leerhoeken, etc. Leerkrachten spelen regelmatig mee met de kinderen in de themahoek waar themaspel plaats vindt, bijvoorbeeld een ziekenhuis, een kledingwinkel of een broodbakkerij. Hierbij begeleiden we kinderen om naar een volgend spelniveau te komen. Naast het aanbod voor taal, rekenen en lezen, leren kinderen via spel ongemerkt en op een natuurlijke manier omgangsvormen, woordenschat en redzaamheid in verschillende situaties. Daarnaast wordt dagelijks gewerkt aan het toepassen van de 7 gewoonten. Het taalgebruik van de 7 gewoonten loopt als rode draad door ons kleuteronderwijs.

Bewegingsonderwijs

Op obs Atlantis wordt 2 keer per week bewegingsonderwijs gegeven voor de groepen 3 t/m 8. In het Brongebouw beschikt de school over twee gymzalen. De gymlessen worden gegeven door leerkrachten die hiervoor bevoegdheid hebben. Er wordt gewerkt met lesplannen en jaarplannen waarbij een gymleerkracht ondersteund. Kinderen in de kleutergroepen krijgen minimaal twee keer per week bewegingsonderwijs in een speellokaal. Op overige dagen wordt buiten-spelen afgewisseld met bewegingslessen in het speellokaal, waar spellessen en gymlessen worden gegeven.

Rapportage

Rapport
Bij Atlantis krijgen alle kinderen een rapport. In de kleuterperiode richt het rapport zich op ontwikkelingsgebieden van een kind. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 bestaat een rapport voor een deel uit vorderingen uitgedrukt in normen van goed, voldoende, onvoldoende, etc. en voor een deel uit een beschrijving van de beheersing van bepaalde vakken of ontwikkelingsaspecten. Twee keer per schooljaar maken wij een rapport voor kinderen vanaf groep 3. Kleuters ontvangen twee keer een rapport. In november en februari bespreken de leerkrachten de vorderingen met de ouders. In de kleutergroepen maken wij ook gebruik van een startsignalering. Na de eerste 2 maanden op onze school voert de leerkracht een gesprek met ouders over de 4-jarige leerling.

Portfolio
In ons onderwijs gaan wij er van uit dat elk kind uniek is en elk kind vanuit zijn of haar talenten in staat is om te leren. Wij zien het als een uitdaging om te onderzoeken op welke wijze een kind leert en hoe wij daar als school het beste bij kunnen aansluiten. Activiteiten en instructies stemmen wij daar zoveel mogelijk op af. Zeker zo belangrijk is het, dat een kind zelf inzicht krijgt in hoe hij het makkelijkst leert en wat hij daar zelf aan kan doen om dit leren te verbeteren. Kinderen houden daarom een portfolio bij. Daarin formuleren zij een leerdoel, houden hun vorderingen bij en reflecteren op hun eigen leerproces. De leerkrachten begeleiden kinderen hierbij. Drie keer per jaar bespreken kinderen het portfolio met hun ouders.

Engels

Wij geven twee keer per week een les Engels in groep 1 tot en met groep 8. Wij vinden dit belangrijk omdat Engels een wereldtaal is. Jonge kinderen zijn taalgevoelig en leren gemakkelijk een tweede taal. Kinderen van obs Atlantis krijgen zodoende een grote voorsprong. Dit zal het gemakkelijker maken om in het voortgezet onderwijs vreemde talen te volgen of om door te stromen naar tweetalig vervolgonderwijs. Wij maken bij ons tweetalig onderwijs gebruik van gastdocenten en/of samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs.