Leer ontdekken

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, dat zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigt. De MR houdt zich vooral bezig met het beleid van de school. Het gaat daarbij om onderwerpen als het schoolplan (de kwaliteit van het onderwijs), de consequenties van bezuinigingsmaatregelen, het onderhoud van het schoolgebouw, de besteding van het schoolbudget en de (verkeers-)veiligheid in en om de school. Soms vervult de MR een intermediaire rol tussen ouders en team. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden die uit en door de ouders gekozen worden en 4 leden uit het team. Deze 8 leden hebben voor drie jaar zitting in de raad. Het reglement van MR ligt ter inzage op school.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Wanneer een ouder van een bepaald onderwerp vindt dat het eens in de MR aan bod moet komen, kan dat aangegeven worden bij de leden van de Medezeggenschapsraad van onze school. Bij deze personen is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar. Gasten zijn welkom bij het openbare gedeelte van de vergadering. Ze dienen zich wel vooraf bij een van de MR leden aan te melden.

GMR Meerkring

Binnen de Stichting Meerkring functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Per twee scholen van Meerkring wordt een lid afgevaardigd (een ouder of een teamlid) naar deze GMR. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of deze te onthouden.

Wat is het verschil met de oudervereniging?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de oudervereniging niet. Verder houdt de oudervereniging zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De oudervereniging kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de oudervereniging om advies vragen.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer maandelijks. In een vergadering zijn altijd een aantal vaste agendapunten opgenomen: organisatorische zaken, onderwijsinhoudelijke zaken, personele zaken en financiële zaken. De meeste vergaderingen starten met de ouder- en personeelsgeleding in het eerste deel, gevolgd door een vergaderdeel waar directie bij aansluit.

De vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

  • maandag 20 september
  • dinsdag 26 oktober
  • maandag 15 november
  • maandag 13 december
  • woensdag 26 januari
  • woensdag 9 maart
  • dinsdag 12 april
  • dinsdag 17 mei
  • woensdag 8 juni
  • woensdag 22 juni (uitloop/reserve)

Verkiezingen

De leerkrachten worden door het team voorgedragen. De ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.

Contact

Wij zijn te bereiken op het volgende mailadres: mr.atlantis@meerkring.nl.MR

Gerco van der Kolk

Gerco van der Kolk

MR-lid oudergeleding

Dignar van Onzenoort

Dignar van Onzenoort

MR-lid oudergeleding, voorzitter

Elja Knol

Elja Knol

MR-lid oudergeleding

Gea Riksen

Gea Riksen

Leerkracht
groep 3A: ma, di, do, vr
Taalspecialist: wo
MR-lid

Petra van de Hoef

Petra van de Hoef

Leerkracht
groep 6A: di t/m vrij
MR-lid

Guus Oosterwijk

Guus Oosterwijk

ICT-coördinator
ma, di, wo
MR-lid