Leer ontdekken

Ouders

Ouders als partner in onderwijs

Atlantis heeft in de visie en missie op onderwijs opgenomen dat betrokkenheid, samenwerking en het betrekken van de omgeving belangrijke uitgangspunten zijn. In het ontwikkelen van het onderwijs zien wij ouders als onze educatieve partner. Wij willen graag overleggen met ouders wat zij belangrijk vinden in het onderwijs aan hun kind. Ook horen wij graag van ouders welke ideeën zij hebben over opvoeden en de aansluiting tussen schoolse situatie en thuissituatie. Op school werken wij handelingsgericht.

Medezeggenschap

Ouders hebben advies- of instemmingsrecht in de school. Dit is wettelijk zo geregeld in de wet op de medezeggenschap, waarin is vastgelegd waarover ouders zeggenschap hebben in de school. De ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad praten mee over onderwijskundige, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen van de school. Op Atlantis zijn er vier ouders en vier leerkrachten die gezamenlijk de Medezeggenschapsraad vormen. Elke drie jaar zijn zij opnieuw verkiesbaar. Een ouder van Atlantis neemt deel in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Meerkring, waarin bovenschools beleid aan de orde is.

Ouderraad

Om in de school gezellige activiteiten en festiviteiten te kunnen organiseren zoals overblijven, sinterklaas, kerstviering, lenteontbijt, eindfeest, schoolreis, etc. heeft de school de hulp van ouders hard nodig. De ouderraad int de ouderbijdrage, regelt de financiën en organiseert gedurende het schooljaar allerhande activiteiten in samenwerking met het team. Voor Atlantis is deze hulp van ouders van groot belang om van onze school een leuke, gezellige en bruisende school te maken! Mocht u willen helpen, dan kunt u dat laten weten aan een van de leden van de Ouderraad. Zij zijn te bereiken via ouderraad.atlantis@meerkring.nl